• Đào tạo, sát hạch lái xe từ hạng A đến hạng C
  • Đào tạo tin học, ngoại ngữ
  • Đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu của Tập đoàn, nội bộ.