• Trưởng ban Kiểm soát

   Cập nhật  (11/05/2017)

  - Tham mưu xây dựng quy chế, quy định, quy trình kiểm soát, chính sách kiểm soát và tổ chức công tác kiểm soát toàn Tập đoàn. - Rà soát các quy chế, quy định, chính sách và đề xuất điều chỉnh các nội dung chưa phù...
 • Trưởng phòng HCNS tại Kỳ Anh - Hà Tĩnh

   Cập nhật  (11/05/2017)

  Xây dụng, triển khai, kiểm soát hệ thống thang bảng lương - Xây dựng quy trình quy chế đánh giá nhân sự, khen thưởng – kỷ luật, và các quy trình quy định khác,... - Xây dựng và đế xuất các kế hoạch liên quan đến...
 • Kế toán trưởng (làm việc tại Lạng Sơn)

   Cập nhật  (11/05/2017)

  - Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động tài chính kế toán của công ty. - Tham mưu cho BGĐ các vấn đề liên quan đến hoạt động Tài chính kế toán của đơn vị. - Tổ chức và vận hành hệ thống lưu...
 • Chuyên viên Pháp chế

   Cập nhật  (11/05/2017)

  Chịu trác nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty. - Xây dựng, soạn thảo các văn bản, báo cáo, hợp đồng thương mại... trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Pháp Chế. - Nghiên cứu luật, nghị...
 • Trưởng Phòng Kinh Doanh

   Cập nhật  (09/05/2016)

  - Khai thác khách hàng, tư vấn và giới thiệu dịch vụ bảo vệ của công ty cho khách hàng. - Quản lý, điều hành phòng kinh doanh đạt các chỉ tiêu phát triển kinh doanh - Thực hiện việc chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng. - Tham mưu,...