• Tuyển dụng chuyên viên IT

   Cập nhật  (04/01/2018)

  -Duy trì trang thông tin điện tử của Tập đoàn, hệ thống thư điện tử, mạng nội bộ và toàn bộ các trang thiết bị văn phòng của công ty luôn vận hành liên tục, ổn định và thông suốt. -Cung cấp đầy đủ và kịp thời dịch vụ CNTT cần...
 • Trưởng ban Kiểm soát

   Cập nhật  (11/05/2017)

  - Tham mưu xây dựng quy chế, quy định, quy trình kiểm soát, chính sách kiểm soát và tổ chức công tác kiểm soát toàn Tập đoàn. - Rà soát các quy chế, quy định, chính sách và đề xuất điều chỉnh các nội dung chưa phù...
 • Trưởng phòng HCNS tại Kỳ Anh - Hà Tĩnh

   Cập nhật  (11/05/2017)

  Xây dụng, triển khai, kiểm soát hệ thống thang bảng lương - Xây dựng quy trình quy chế đánh giá nhân sự, khen thưởng – kỷ luật, và các quy trình quy định khác,... - Xây dựng và đế xuất các kế hoạch liên quan đến...
 • Kế toán trưởng (làm việc tại Lạng Sơn)

   Cập nhật  (11/05/2017)

  - Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động tài chính kế toán của công ty. - Tham mưu cho BGĐ các vấn đề liên quan đến hoạt động Tài chính kế toán của đơn vị. - Tổ chức và vận hành hệ thống lưu...
 • Chuyên viên Pháp chế

   Cập nhật  (11/05/2017)

  Chịu trác nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty. - Xây dựng, soạn thảo các văn bản, báo cáo, hợp đồng thương mại... trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Pháp Chế. - Nghiên cứu luật, nghị...
 • Trưởng Phòng Kinh Doanh

   Cập nhật  (09/05/2016)

  - Khai thác khách hàng, tư vấn và giới thiệu dịch vụ bảo vệ của công ty cho khách hàng. - Quản lý, điều hành phòng kinh doanh đạt các chỉ tiêu phát triển kinh doanh - Thực hiện việc chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng. - Tham mưu,...