Dịch Vụ

Năm 2014 đến năm 2018 Tập đoàn Đông Thiên Phú tập trung đầu tư Bất động sản, quyết tâm phát triển một cách mạnh mẽ, lâu dài và bền vững.