Vận Tải - Logistic

Đông Thiên Phú Miền Nam đang khai thác đội tàu hàng khô và hàng rời chuyên dụng gồm 7 chiếc, trọng tải từ 3,000 DWT đến 7,000 DWT với tổng trọng tải 60,000 DWT (bình quân 8 tuổi) hoạt động tuyến quốc tế, nội địa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú là một Tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề và có các công ty thành viên ở cả ba miền Bắc – Trung - Nam,