Y tế

Trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Đông Thiên Phú, Ban lãnh đạo tập đoàn xác định Y tế là hoạt động chiến lược